Αρχική Σελίδα > Λογισμικό  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Λογισμικό
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    ΙΧΝΩΡ
    e-ΜΠΛΟΚΑΚΙ
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα
  Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ANTINOOS
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι μια μηχανογραφική εφαρμογή που απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας λύσεις στο πάγιο πρόβλημα του χρονικού καταμερισμού των διδακτικών ωρών, συντάσσοντας αυτόματα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

  Το ΑΒΑΚΙΟ είναι μιά μηχανογραφική εφαρμογή που εξυπηρετεί την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες ενός Σχολείου ή Φροντιστηρίου.
  Το Πρόγραμμα αποτελείται από μία Βάση Δεδομένων και από το Περιβάλλον Εργασίας για την ενημέρωση και επεξεργασία αυτών των Δεδομένων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΡΩΤΗ

  Ο ΙΧΝΩΡ είναι ένα βοηθητικό Πρόγραμμα βασισμένο στην τεχνολογία Οπτικής Ανάγνωσης Ιχνών (OMR), που εξυπηρετεί την καταχώρηση δεδομένων (Βαθμολογίας & Απουσιών) στη Βάση του ΑΒΑΚΙΟ, με την ανίχνευση μέσω Σαρωτή (Scanner) ειδικών καταστάσεων εισαγωγής δεδομένων, καταργώντας την πληκτρολόγηση.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ

  Με το Ηλεκτρονικό Μπλοκάκι σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργείτε και να μοιράζετε Καταστάσεις Βαθμολογίας σε μορφή Αρχείων, να συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους καθηγητές στον υπολογιστή τους, να τις συγκεντρώνετε ξανά και να τις καταχωρείτε στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΑΒΑΚΙΟ, καταμερίζοντας την εργασία και αποφεύγοντας τα λάθη εισαγωγής.
 
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications